Cảm âm Không Cảm Xúc - Hồ Quang Hiếu

Cảm âm Không Cảm Xúc - Hồ Quang Hiếu
Lượt xem : 333
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

Fa fa fa fa, fa fa mi fa

Fa fa fa fa, fa fa sol mi

Mi mi mi mi ,mi mi re mi

Do do do do, do do fa fa

Fa fa fa fa ,fa fa dố đố

Fà fà fà fà fà fà lá sol

Sol sol sol sol sol fa sol sol

Do do fa fa re

Dk

La la ,re re re re do la la

Re re re re do sol sol

Mi fa mi fa mi re re

La la, re re re re do la la

Re re re re do sol sol

Mi fa mi fa mi fa mi

La do3 re3 do3 la sol la la

Do3 đo3 la la

Do3 do3 sol la la

Re3 re3 re3 re3 re3 la

Do3 do3 do3 do3 do3 do3 sol

Do3 do3 sol sol

Fa fa re re

Đăng nhập để bình luận bài viết