Cảm âm Dưới Những Áng Mây - Ngọc Tú

Cảm âm Dưới Những Áng Mây - Ngọc Tú
Lượt xem : 382
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

fa2 do2 re2 la do2

la sol fa fa sol la do

re fa re do re fa

sol la do2 re2 la do2 la sol fa

re fa la fa2 mi2 re2 do2 re2 do2 do2

la sol la, sol fa re

do re sol mi re do

fa2 do2 re2 la do2

la sol fa fa sol la do

re fa re do re fa

sol la re2 do2 la do2 la sol fa

re fa la fa2 mi2 re2 la re2 do2

re2-do2 la sol la

sol fa sol la sol fa re fa fa

fa2 fa2 re2 do2

la do2 fa2 sol2 mi2 re2

sol2 la2 sol2 fa2 re2

do2 re2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2

fa fa2 mi2 re2 do2 re2 do2 do2

la2 la2 sol2 fa2, do2 re2 fa

re2 do2 la sol la sol fa

Tags : Nhạc trẻ
Đăng nhập để bình luận bài viết