Cảm âm Chợ Đời - Đường Hưng

Cảm âm Chợ Đời - Đường Hưng
Lượt xem : 276
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

Đoạn sáo intro: FA-SON SIB SON FA, RÊ ĐÔ sib son

FA-SON SIB SON FA, RÊ ĐÔ FA FA-SON

 

Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn. 

fa-son son son fa son sib sib la la la fa fa-rê

Nghèo thì ngoảnh mặt, rồi quay lưng đi làm ngơ. 

fa-son son fa son sib ĐÔ RÊ RÊ RÊ-ĐÔ RÊ

Tình đời là thế.. thắng làm vua, thua làm bần. 

ĐÔ-RÊ RÊ RÊ FA-SON SON FA-RÊ FA FA RÊ RÊ-ĐÔ

Ai cần ai. Thương ai. Yêu ai giữa cái chợ đời. 

sib son sib ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ-RÊ RÊ fa son-fa-rê

Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba. Ta đâu sợ... 

fa-son son fa son sib sib la la la fa fa-rê

Chỉ sợ lòng người, còn đang trắng bỗng đổi đen. 

fa-son son fa son sib ĐÔ RÊ FA ĐÔ RÊ

Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình. 

ĐÔ-RÊ RÊ FA FA-SON SON FA-RÊ FA FA RÊ RÊ-ĐÔ

Tiền tài , Thân thế. Rồi cũng sẽ về đâu. 

sib sib ĐÔ RÊ sib ĐÔ RÊ fa fa-son

(sib sib ĐÔ RÊ FA SON SON-LA SON-FA FA-SON)

Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây. Ta mới chôn được tình ? 

FA SON SIB SON SON SON FA-SON. FA SON FA RÊ RÊ

Người ngay thắng ư. Mấy ai giữ được mình..? 

sib ĐÔ RÊ ĐÔ. RÊ ĐÔ RÊ fa-son son

Lời yêu thương hôm qua. Xem như là mây khói. 

son sib ĐÔ ĐÔ ĐÔ. ĐÔ ĐÔ sib ĐÔ RÊ

Tình đời bán mua nhau mà thôi. 

ĐÔ-RÊ RÊ SON-LA SON SON SON-FA FA-SON

(ĐÔ-RÊ RÊ SON-LA SON SON ĐÔ3 RÊ3)

Lợi danh giống như mây trên cao. Ai cũng mơ chạm vào... 

FA SON SIB SON SON SON FA-SON. FA SON FA RÊ RÊ

Rồi khi tỉnh giấc đau. 

son-sib ĐÔ ĐÔ-RÊ RÊ DÔ

Ngẫm sự đời mới thấu. 

ĐÔ-RÊ sib sib ĐÔ RÊ

Không tin ai. Đừng tin ai...

FA FA FA. RÊ FA RÊ FA-SON...

Tags : Nhạc trẻ
Đăng nhập để bình luận bài viết