Cảm âm Thần Thoại Full Tone cho Sáo Trúc, Hamonica, Kalimba !

Cảm âm Thần Thoại Full Tone cho Sáo Trúc, Hamonica, Kalimba !
Lượt xem : 3219
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-07-05

Rê la mi, rê rê mi fa sol  la

Rê rê  re2 đo2 re2 do2 sol la
Rê rê  re2 đô2 sol la sib la sol fa
Rê la sol mi rê

Rê la mi, rê rê mi fa sol  la
Rê rê  re2 đô2 rế2 đô2 sol la
Rê rê  rế2 đô2 sol la sib la sol fa
Rê la sol mi rê
ĐK:
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa 
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa

Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa sol la

Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa fa
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol la la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa
                                        
Tone Cao
La mi2 si, la la si do2 re2 mi2
La la la2 sol2 la2 sol2 re2 mi2
La la la2 sol2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
La mi2 re2 si la.
ĐK:
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la si do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la do2 re2 do2 do2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 do2.

Tags : Nhạc Hoa
Đăng nhập để bình luận bài viết